bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ຄຳຂວັນ, ວິໄສທັດ ແລະ ພາລະກິດ ຂອງສະຖາບັນການທະນາຄານ


ຄໍາຂັວນ

"ເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ ເຊີດຊູຄວາມສາມາດ ມາລະຍາດອ່ອນນ້ອມ ພຽບພ້ອມຈັນຍາບັນ"

ວິໄສທັດ

“ພັດທະນາສະຖາບັນການທະນາຄານ ໃຫ້ເປັນສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ມີຄຸນະພາບ ທາງດ້ານກາານເງິນ-ການທະນາຄານ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ”

ພາລະກິດ

“ສະຖາບັນການທະນາຄານ ຈະໃຊ້ວິທະຍາສາດການສຶກສາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ກ້າວໜ້າ ເພື່ອສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບບຸກຄະລາກອນ ດ້ານການເງິນ-ການທະນາຄານ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມ”


ຂ່າວອື່ນໆ

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ