bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ຂ່າວສານທັງໝົດ
07
Jul
2023
ທ້າວ ສຸລິຍາ ພານຄຳ ຂ່າວພາຍໃນສະຖາບັນການທະນາຄານ
ປະກາດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາໃໝ່ເຂົ້າສອບເສັງເຂົ້າສະຖາບັນການທະນາຄານ
28
Jun
2023
ທ້າວ ສຸລິຍາ ພານຄຳ ຂ່າວພາຍໃນສະຖາບັນການທະນາຄານ
ສທຄ ແລະ ຄະນະກະເສດສາດ (ມຊ) ແລກປ່ຽນຖອດຖອນບົດຮຽນສະຫະກອນສິນເຊື່ອ
23
Jun
2023
ທ້າວ ສຸລິຍາ ພານຄຳ ຂ່າວພາຍໃນສະຖາບັນການທະນາຄານ
Link ລະບົບຈອງຫ້ອງປະຊຸມພາຍໃນ ສທຄ
23
Jun
2023
ທ້າວ ສຸລິຍາ ພານຄຳ ຂ່າວພາຍໃນສະຖາບັນການທະນາຄານ
Link ລະບົບເອກະສານເອເລັກໂຕນິກພາຍໃນ ສທຄ
04
May
2023
04
May
2023
ທ້າວ ສຸລິຍາ ພານຄຳ ຂ່າວພາຍໃນສະຖາບັນການທະນາຄານ
ຝຶກອົບຮົມ Smartbank
01
Jan
2023
ທ້າວ ສຸລິຍາ ພານຄຳ ຂ່າວພາຍໃນສະຖາບັນການທະນາຄານ
ປະຕິທິນ ສະຖາບັນການທະນາຄານ 2023
01
Jan
2023
ທ້າວ ສຸລິຍາ ພານຄຳ ຂ່າວພາຍໃນສະຖາບັນການທະນາຄານ
ປະຕິທິນ ສະຖາບັນການທະນາຄານ 2023
09
Sep
2022
Moukdala ຂ່າວພາຍໃນສະຖາບັນການທະນາຄານ
#ປະກາດຜົນເສັງຮັບນັກສຶກສາໃໝ່ ສົກສຶກສາ 2022 - 2023

ຂ່າວອື່ນໆ

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ