bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ຂ່າວສານທັງໝົດ
10
Jun
2010
admin ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ
ການເຝິກອົບຮົມຫົວຂໍ້
06
Oct
2010
admin ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ
ການເຝິກອົບຮົມຫົວຂໍ້
12
Jan
2018
admin ຂ່າວພົວພັນພາຍນອກ
A journy toward regional Economic Integration 1967-2017

ຂ່າວອື່ນໆ

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ