bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ສະຖາບັນການທະນາຄານ


ດາວໂຫຼດແອັບ


ຫຼັກສູດ


ປະລິນຍາຕີ

ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ ລະບົບ 4 ປີ ປະກອບມີ 05 ສາຂາຄື: ສາຂາການທະນາຄານ, ສາຂາການເງິນ, ສາຂາບັນຊີ, ສາຂາການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ສາຂາການບັນຊີແລະກວດສອບ.

ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ (ພາກປົກກະຕິ)

ຫຼັກສູດ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ (ພາກປົກກະຕິ) ລະບົບ  2 ປີ ປະກອບມີ 04 ສາຂາຄື: ສາຂາການທະນາຄານ, ສາຂາການເງິນ, ສາຂາການບັນຊີ ແລະ ສາຂາການເງິນຈຸລະພາກ.

ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ (ພາກຄ່ຳ)

ຫຼັກສູດ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຕີ (ພາກຄ່ຳ) ລະບົບ 2 ປີ ປະກອບມີ 04 ສາຂາ: ສາຂາການທະນາຄານ, ສາຂາການເງິນ, ສາຂາການບັນຊີ ແລະ ສາຂາການເງິນຈຸລະພາກ.

ຂ່າວສານ


10
Jul
2024
ທ້າວ ສຸລິຍາ ພານຄຳ ຂ່າວພາຍໃນສະຖາບັນການທະນາຄານ
ລີ້ງລົງທະບຽນອອນລາຍ ລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ 2 ປີ
10
Jul
2024
ທ້າວ ສຸລິຍາ ພານຄຳ ຂ່າວພາຍໃນສະຖາບັນການທະນາຄານ
ລີ້ງລົງທະບຽນອອນລາຍ ລະບົບປະລິນຍາຕີ 4 ປີ

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ