bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ຕິດຕໍ່

ທ່ານສາມາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາທາງເຮົາໄດ້!

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ