bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ວາລະສານການທະນາຄານ

ປະຈຸບັນນີ້ ທາງສະຖາບັນການທະນາຄານ ໄດ້ມີ ວາລະສານການທະນາຄານ ອອກສູ່ສັງຄົມແລ້ວ, ທະບຽນອະນຸຍສດເລກທີ 272/ສມຊ.ຖວ ລົງວັນທີ່ 27 ກັນຍາ 2010 .ເປັນສະບັບທີ 2 ປະຈຳເດືອນ ຕຸລາ 2010, ມີຈຳນວນ 62 ໜ້າ ເຊິ່ງມີບັນດາຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນວຽກງານຕ່າງໆດ້ານການເງີນ- ການທະນາຄານສະເພາະ.

ຖ້າທ່ານໃດ ມີຄວາມສົນໃຈ ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່:
ສຳນັກງານ: ສະຖາບັນການທະນາຄານ ບ້ານ ຕານມີໄຊ ເມືອງ ໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ໂທລະສັບ: 856-21-770917-17(ຕໍ່ 202 ຫ້ອງການວາລະສານ), ໂທລະສານ: 856-21-770967

ຂ່າວອື່ນໆ

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ