bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ການສຳມະນາກ່ຽວກັບແພັດຟອມ bibol.online

ການສຳມະນາຮ່ວມກັບບໍລິສັດ cit

ຂ່າວອື່ນໆ

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ