bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນ ບັນດາຜູ້ປະກອບການເຮັດທຸລະກິດກ່ຽວກັບຮ້ານອາຫານທົ່ວໄປ

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນ ບັນດາຜູ້ປະກອບການເຮັດທຸລະກິດກ່ຽວກັບຮ້ານອາຫານທົ່ວໄປ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສໍາປະທານຮ້ານອາຫານ ຢູ່ສະຖາບັນການທະນາຄານ ສາມາດພົວພັນເອົາຊອງປະມູນຢູ່ຫ້ອງການ ສທຄ ຫ້ອງ106 ໃນໂມງລັດຖະການນັບແຕ່ວັນທີ 2-4/2/2022


ຂ່າວອື່ນໆ

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ