bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ສຳເລັດຝຶກອົບຮົມການປະກັນຄຸນນະພາບລະດັບຫຼັກສູດ ຄັ້ງວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2022, ທີ່ ສະຖາບັນການທະນາຄານ

ວຽກງານປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ​ຈຳ​ເປັນ ສະຖານການສຶກສາຊັ້ນສູງ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ສທຄ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ພ້ອມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະກັນຄຸນນະພາບລະດັບ ສະຖາບັນ ຢູ່ພາຍໃນ ສທຄ ເປັນປີ ແລະ ໄດ້ຮັບການປະເມີນພາບນອກ 2 ຄັ້ງ ຄືໃນປີ 2014 ແລະ 2020.

ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າ ວຽກງານປະກັນຄຸນນະພາບລະດັບຫຼັກສູດ ເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ນອນຢູ່ໃນວຽກງານປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ຈຶ່ງໄດ້ຮຽນເຊີນເອົາຊຽນຊານວຽກງານດ້ານປະກັນຄຸນນະພາບ ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມາແນະນໍາວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຂຽນບົດປະກັນຄຸນນະພາບລະດັບຫຼັກສູດ ໄປຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ມາດຕະຖານ ທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາກໍານົດໄວ້. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຈໍາເປັນໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ການປະກັນຄຸນະພາບລະດັບຫຼັກສູດໃຫ້ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ສທຄ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັງປະຕິບັດການຂຽນບົດປະກັນລະດັບຫຼັກສູດ ຢູ່ພາຍໃນ ສທຄ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ແລະ ສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍທີ່ກໍານົດໄວ້. ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງເປັນໂອກາດດີ ທີ່ທຸກພາກສ່ວນໄດ້ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້-ປະສົບການເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນນັກສຳມະນາກອນ ກັບວິທະຍາກອນ ຫຼື ນັກສຳມະນາກອນດ້ວຍກັນ.

ຂ່າວອື່ນໆ

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ