bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ແຈ້ງການ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ເລີ່ມເປີດການຮຽນ-ການສອນແບບເຊິ່ງໜ້າ ສຳລັບນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ສະເພາະ ຮຸ່ນ 21 ທຸກສາຂາ ຂອງ ສທຄ ເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 07 ກຸມພາ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ແຈ້ງການ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ເລີ່ມເປີດການຮຽນ-ການສອນແບບເຊິ່ງໜ້າ ສຳລັບນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ສະເພາະ ຮຸ່ນ 21 ທຸກສາຂາ ຂອງ ສທຄ ເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 07 ກຸມພາ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ. ຊຶ່ງລາຍລະອຽດມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ 19 ລະບຸໄວ້ໃນແຈ້ງການ.