bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ສຳເລັດການສະຫລຸບຜົນການປະເມີນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ຈາກຄະນະປະເມີນພາຍນອກ ທີ່ມາຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ສະຖາບັນການທະນາຄານ ສຳເລັດການສະຫລຸບຜົນການປະເມີນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ຈາກຄະນະປະເມີນພາຍນອກ ທີ່ມາຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຄັ້ງວັນທີ 14 ມັງກອນ 2021 ເພື່ອປະເມີນວຽກງານຕ່າງໆ ຂອງ ສທຄ ໂດຍສະເພາະຕິດພັນກັບວຽກງານການຮຽນ-ການສອນ, ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ, ການພັດທະນາຫລັກສູດ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງຂອງ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫລັກມູນການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີເປັນກ້າວໆ.

ຂ່າວອື່ນໆ

ຕິດຕໍ່

ບ້ານຕານມີໄຊ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

bankinginstitute@bibol.edu.la

(+856-21) 770 916

ດາວໂຫຼດແອັບຕິດຕາມພວກເຮົາ

© ສະຖາບັນການທະນາຄານ . ສະຫງວນລິຂະສິດ