ຫົວຂໍ້: ປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ການເງິນຈຸລະພາກ ສົກສຶກສາ 2018-2019