ຫົວຂໍ້: ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ ສໍາຫຼວດສະຖິຕິນັກສຶກສາ ສທຄ (ສົມບູນ 20.08.2019)