ຫົວຂໍ້: ບົດຄັດຫຍໍ້ ສຶກສາປັດໃຈທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ການຮຽນອ່ອນຂອງນັກສຶກສາຢູ່ ສທຄ