ຫົວຂໍ້: ສໍາຫຼວດຄວາມຕ້ອງການແຮງງານດ້ານການເງິນ-ການທະນາຄານ ໃນ ສປປ ລາວ