ຫົວຂໍ້: ການຄາດຄະເນໂອກາດທີ່ລູກຄ້າເງິນກູ້ຈະຜິດນັດຊຳລະໜີ້ໂດຍໃຊ້ແບບຈຳລອງໂລຈິສ