ຫົວຂໍ້: ການວິເຄາະຜົນການດຳເນີນງານທາງການເງິນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍນຳໃຊ້ແບບຈຳລອງຄາເມວ