ຫົວຂໍ້: ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງຜູ້ປະກອບການ ແລະ ນັກສຶກສາ ຕໍ່ກັບການປະຕິບັດວຽກງານຂອງນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຈາກສະຖາບັນການທະນາຄານ