ຫົວຂໍ້: ປັດໄຈທີ່ມີປະສິດທິຜົນໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ ກອງທຶນບ້ານໄປເປັນສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ