ຫົວຂໍ້: ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ ໂຄງການປະເມີນຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ຮຸ່ນ 17 ຂອງສະຖາບັນທະນາຄານ 2020