ຫົວຂໍ້: ປັດໄຈທີ່ມີຜົນຕໍ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງການເງິນ