ແຈ້ງຂ່າວດີສໍາລັບທ່ານທີ່ຕ້ອງການພັດທະນາຄວາມຮູ້ດ້ານບັນຊີທະນາຄານສະຖາບັນການທະນາຄານ ຈະໄດ້ເປີດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ຫົວຂໍ້ ນັກບັນຊີທະນາຄານແບບມືອາຊີບ (ລົງເລິກເນັ້ນປະຕິບັດຈິງ) ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 17-28 ສິງຫາ 2020 ທີ່ສະຖາບັນການທະນາຄານ. ເນື້ອໃນທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ ບັນຊີເງິນກູ້, ບັນຊີເງິນຝາກ, ບັນຊີຫຼັກຊັບ, ບັນຊີຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ແລະການປິດບັນຊີທ້າຍປີ. ທ່ານໃດສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ ເບີໂທ 020 5541 5399 ຫຼື 020 2808 1441.