ນັກສຶກສາສຳຮອງ ເລື່ອນຂຶ້ນເປັນນັກສຶກສາສົມບູນ ອະນຸປະລິນຍາ ສາຂາການທະນາຄານ ການເງິນ ການບັນຊີລາຍຊື່ນັກສຶກສາສຳຮອງ ເລື່ອນຂຶ້ນເປັນນັກສຶກສາສົມບູນ ອະນຸປະລິນຍາ ສາຂາການທະນາຄານ ການເງິນ ການບັນຊີ