ຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ “ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຂັ້ນພະນັກງານບໍລິຫານ”       ສະຖາບັນການທະນາຄານໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້  “ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຂັ້ນພະນັກງານບໍລິຫານ”  ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທີ່ມາຈາກບັນດາທະນາຄານລັດ, ທະນາຄານທຸລະກິດ,  ບັນດາລັດວິສະຫະກິດ ແລະບໍລິສັດຕ່າງໆພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ແລະພະນັກງານຄູອາຈານ ສທຄ  ໃນວັນທີ 20-24 ສິງຫາ 2018  ໂດຍແມ່ນນັກວິທະຍາກອນທີ່ມີປະສົບການມາຈາກ ສະຖາບັນບັນດິດພັດທະນາບໍລິຫານສາດ ( NIDA )  ປະເທດໄທ  ແລະມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 36 ຄົນ 13 ຍິງຄົນ. ການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການເສີມສ້າງຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານບໍລິຫານຂອງບັນດາທະນາຄານລັດ, ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະລັດວິສາຫະກິດ, ບໍລິສັດຕ່າງໆໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອເປັນແນວທາງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນບໍລິຫານຂອງການທີ່ຈະເປັນຜູ້ນໍາໃນອົງກອນນັ້ນໆ.