ກອງປະຊຸມທົບທວນຄືນ ວຽກງານພົວພັນ-ຮ່ວມມື ປະຈໍາປີ 2020 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2021 ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ແລະ ຄະນະເສດຖະສາດບໍລິຫານທຸລະກິດ ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 21 ມັງກອນ 2021 ທີ່ຜ່ານມາກອງປະຊຸມທົບທວນຄືນ ວຽກງານພົວພັນ-ຮ່ວມມື ປະຈໍາປີ 2020 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2021 ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ແລະ ຄະນະເສດຖະສາດບໍລິຫານທຸລະກິດ ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 21 ມັງກອນ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ