ຫົວຂໍ້: ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະນໍາໃຊ້ຄັງຂໍ້ສອບເສັງ ເລກທີ 01/ສທຄ ລົງວັນທີ 15/03/2018