ຫົວຂໍ້: ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ "ຮຽນດີ, ມີວິໄນ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວດີ" ນັກສຶກສາສະຖາບັນການທະນາຄານ