ຫົວຂໍ້: ກົດລະບຽບ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ຂອງສະຖາບັນການທະນາຄານ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 06/ສທຄ, ລົງວັນທີ 12//07/2017