ຫົວຂໍ້: ກົດລະບຽບ ວ່າດ້ວຍຄັງສະຫວັດດີການນັກສຶກສາສະຖາບັນການທະນາຄານ ສະບັບເລກທີ 07/ສທຄ, ລົງວັນທີ 13/07/2017