ຫົວຂໍ້: ກົດລະບຽບ ວ່າດ້ວຍການສອບເສັງ ສະບັບເລກທີ 1821/ສທຄ, ລົງວັນທີ 06/06/2016