ຫົວຂໍ້: ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍການຮຽນ ແລະການປະເມີນຜົນສໍາລັບນັກສຶກສາຂອງສະຖາບັນການທະນາຄານ ສະບັບເລກທີ 03/ສທຄ, ລົງວັນທີ 21/02/2017