ຫົວຂໍ້: UPLOAD FILE NOT YET ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຂອງສະຖາບັນການທະນາຄານ ສະບັບເລກທີ 2037/ສທຄ, ລົງວັນທີ 27/01/2016