ຫົວຂໍ້: UPLOAD FILE NOT YET ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ່ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານການຝຶກອົບຮົມ ສະບັບເລກທີ 2134/ສທຄ, ລົງວັນທີ 06/07/2016