ຫົວຂໍ້: ກົດລະບຽບ ວ່າດ້ວຍການຮຽນ ແລະການປະເມີນຜົນສໍາລັບນັກສຶກສາຂອງສະຖາບັນການທະນາຄານ ສະບັບເລກທີ 1802/ສທຄ, ລົງວັນທີ 02/06/2016