ຫົວຂໍ້: ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການສ້າງ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ສອບເສັງເພື່ອສັງລວມເຂົ້າຄັງຂໍ້ສອບເສັງ