ຫົວຂໍ້: ກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍການສອບເສັງ ເລກທີ 1821/ສທຄ, ລົງວັນທີ 06/01/2016