ຫົວຂໍ້: ກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍການຂຽນ ແລະ ປ້ອງກັນບົດໂຄງການຈັບຊັ້ນ ສະບັບເລກທີ 05/ສທຄ, ລົງວັນທີ 28/04/2017