ຫົວຂໍ້: ກົດລະບຽບ ວ່າດ້ວຍການຂຽນ ປ້ອງກັນບົດໂຄງການຈັບຊັ້ນ ສະບັບເລກທີ 05/ສທຄ, ລົງວັນທີ 28/04/2017