ຜົນສອບເສັງ

ລໍາດັບ ຫົວຂໍ້ ລາຍລະອຽດ
11 ຜົນສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາໃໝ່ ປະລິນຍາຕີ ສາຂາການບັນຊີ (BA) ຄັ້ງວັນທີ 26-27/08/2017 ສົກສຶກສາ 2017-2018 ເຂົ້າເບິ່ງ
12 ຜົນສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາໃໝ່ ຊັ້ນສູງ ສາຂາການທະນາຄານ (B) ຄັ້ງວັນທີ 26-27/08/2017 ສົກສຶກສາ 2017-2018 ເຂົ້າເບິ່ງ
13 ຜົນສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາໃໝ່ ຊັ້ນສູງ ສາຂາການເງິນ (F) - ສາຂາການບັນຊີ (A) ຄັ້ງວັນທີ 26-27/08/2017 ສົກສຶກສາ 2017-2018 ເຂົ້າເບິ່ງ
14 ຜົນສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາໃໝ່ ຊັ້ນສູງ ສາຂາການເງິນຈຸລະພາກ (M) ຄັ້ງວັນທີ 26-27/08/2017 ສົກສຶກສາ 2017-2018 ເຂົ້າເບິ່ງ