ຜົນສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາໃໝ່

ລໍາດັບ ຫົວຂໍ້ ລາຍລະອຽດ
1 ເຂົ້າເບິ່ງ ລາຍຊື່ສໍາຮອງ ເຂົ້າສະຖາບັນການທະນາຄານ ປະລິນຍາຕີ ທັງ 04 ສາຂາ ສົກສຶກສາ 2020-2021
2 ເຂົ້າເບິ່ງ ຜົນສອບເສັງ ເຂົ້າສະຖາບັນການທະນາຄານ ປະລິນຍາຕີ ທັງ 04 ສາຂາ ສົກສຶກສາ 2020-2021 ຄັ້ງທີ 02
3 ເຂົ້າເບິ່ງ ຜົນສອບເສັງ ເຂົ້າສະຖາບັນການທະນາຄານ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ທັງ 04 ສາຂາ ສົກສຶກສາ 2020-2021
4 ເຂົ້າເບິ່ງ ຜົນສອບເສັງ ເຂົ້າສະຖາບັນການທະນາຄານ ປະລິນຍາຕີ ທັງ 04 ສາຂາ ສົກສຶກສາ 2020-2021