ຜົນສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາໃໝ່

ລໍາດັບ ຫົວຂໍ້ ລາຍລະອຽດ
1 ເຂົ້າເບິ່ງ ນັກສຶກສາອະນຸປະລິນຍາ ເລື່ອນຂຶ້ນເປັນນັກສຶກສາສົມບູນ ປະລິນຍາຕີ ສາຂາການທະນາຄານ, ສາຂາການເງິນ, ສາຂາການບັນຊີ, ສາຂາການເງິນຈຸລະພາກ
2 ເຂົ້າເບິ່ງ ນັກສຶກສາສຳຮອງ ເລື່ອນຂຶ້ນເປັນນັກສຶກສາສົມບູນ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ສາຂາການທະນາຄານ ແລະ ສາຂາການບັນຊີ
3 ເຂົ້າເບິ່ງ ນັກສຶກສາສຳຮອງ ເລື່ອນຂຶ້ນເປັນນັກສຶກສາສົມບູນ ອະນຸປະລິນຍາ ສາຂາການທະນາຄານ ການເງິນ ການບັນຊີ
4 ເຂົ້າເບິ່ງ ນັກສຶກສາສຳຮອງ ເລື່ອນຂຶ້ນເປັນນັກສຶກສາສົມບູນ ປະລິນຍາຕີ ສາຂາການເງິນ, ສາຂາການທະນາຄານ, ສາຂາການບັນຊີ, ສາຂາການເງິນຈຸລະພາກ
5 ເຂົ້າເບິ່ງ ປະລິນຍາຕີ ສາຂາການເງິນຈຸລະພາກ
6 ເຂົ້າເບິ່ງ ປະລິນຍາຕີ ສາຂາການບັນຊີ
7 ເຂົ້າເບິ່ງ ປະລິນຍາຕີ ສາຂາການເງິນ
8 ເຂົ້າເບິ່ງ ປະລິນຍາຕີ ສາຂາການທະນາຄານ
9 ເຂົ້າເບິ່ງ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ການທະນາຄານ
10 ເຂົ້າເບິ່ງ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ການເງິນ
11 ເຂົ້າເບິ່ງ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ການບັນຊີ
12 ເຂົ້າເບິ່ງ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ການເງິນຈຸລະພາກ
13 ເຂົ້າເບິ່ງ ອະນຸປະລິນຍາ ສາຂາການເງິນຈຸລະພາກ, ສາຂາການເງິນ, ສາຂາການບັນຊີ, ສາຂາການທະນາຄານ
14 ເຂົ້າເບິ່ງ ລາຍຊື່ສໍາຮອງ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ສາຂາການບັນຊີ ແລະ ສາຂາການທະນາຄານ
15 ເຂົ້າເບິ່ງ ລາຍຊື່ສໍາຮອງ ສາຂາ ການເງິນຈຸລະພາກ
16 ເຂົ້າເບິ່ງ ລາຍຊື່ສໍາຮອງ ສາຂາ ການບັນຊີ
17 ເຂົ້າເບິ່ງ ລາຍຊື່ສໍາຮອງ ສາຂາ ການເງິນ
18 ເຂົ້າເບິ່ງ ລາຍຊື່ສໍາຮອງ ສາຂາ ການທະນາຄານ