ຜົນສອບເສັງ

ລໍາດັບ ຫົວຂໍ້ ລາຍລະອຽດ
1 (ເພີມເຕີມ) ຜົນສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາ ສົກສຶກສາ 2017-2018 ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ເພີມເຕີມ ສາຂາການບັນຊີ, ສາຂາການທະນາຄານ, ສາຂາການເງິນ ຄັ້ງວັນທີ 26-27/08/2017 ເຂົ້າເບິ່ງ
2 ຜົນສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາໃໝ່ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ສາຂາການທະນາຄານ (BE) ຄັ້ງວັນທີ 26-27/08/2017 ສົກສຶກສາ 2017-2018 ເຂົ້າເບິ່ງ
3 ຜົນສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາໃໝ່ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ສາຂາການເງິນ (FE) ຄັ້ງວັນທີ 26-27/08/2017 ສົກສຶກສາ 2017-2018 ເຂົ້າເບິ່ງ
4 ຜົນສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາໃໝ່ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ສາຂາການບັນຊີ (AE) ຄັ້ງວັນທີ 26-27/08/2017 ສົກສຶກສາ 2017-2018 ເຂົ້າເບິ່ງ
5 ຜົນສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາໃໝ່ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ສາຂາການເງິນຈຸລະພາກ (ME) ຄັ້ງວັນທີ 26-27/08/2017 ສົກສຶກສາ 2017-2018 ເຂົ້າເບິ່ງ
6 ຜົນສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາໃໝ່ ປະລິນຍາຕີ ສາຂາການທະນາຄານ (BB) ຄັ້ງວັນທີ 26-27/08/2017 ສົກສຶກສາ 2017-2018 ເຂົ້າເບິ່ງ
7 ຜົນສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາໃໝ່ ປະລິນຍາຕີ ສາຂາການເງິນ (BF) ຄັ້ງວັນທີ 26-27/08/2017 ສົກສຶກສາ 2017-2018 ເຂົ້າເບິ່ງ
8 ຜົນສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາໃໝ່ ປະລິນຍາຕີ ສາຂາການບັນຊີ (BA) ຄັ້ງວັນທີ 26-27/08/2017 ສົກສຶກສາ 2017-2018 ເຂົ້າເບິ່ງ
9 ຜົນສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາໃໝ່ ຊັ້ນສູງ ສາຂາການທະນາຄານ (B) ຄັ້ງວັນທີ 26-27/08/2017 ສົກສຶກສາ 2017-2018 ເຂົ້າເບິ່ງ
10 ຜົນສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາໃໝ່ ຊັ້ນສູງ ສາຂາການເງິນ (F) - ສາຂາການບັນຊີ (A) ຄັ້ງວັນທີ 26-27/08/2017 ສົກສຶກສາ 2017-2018 ເຂົ້າເບິ່ງ