ຜົນສອບເສັງ

ລໍາດັບ ຫົວຂໍ້ ລາຍລະອຽດ
1 ລາຍຊື່ນັກສຶກສາເລື່ອນຂຶ້ນເປັນນັກສຶກສາສົມບູນ ສົກສຶກສາ 2017-2018 ຊັ້ນສູງ ສາຂາ ການເງິນ-ການບັນຊີ ເລີ່ມລົງທະບຽນແຕ່ວັນທີ 2-6/10/2017 ເຂົ້າເບິ່ງ
2 ລາຍຊື່ນັກສຶກສາເລື່ອນຂຶ້ນເປັນນັກສຶກສາສົມບູນ ສົກສຶກສາ 2017-2018 ຊັ້ນສູງ ສາຂາ ການທະນາຄານ ເລີ່ມລົງທະບຽນແຕ່ວັນທີ 2-6/10/2017 ເຂົ້າເບິ່ງ
3 ລາຍຊື່ນັກສຶກສາເລື່ອນຂຶ້ນເປັນນັກສຶກສາສົມບູນ ສົກສຶກສາ 2017-2018 ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ການທະນາຄານ, ສາຂາ ການເງິນ, ສາຂາການບັນຊີ ແລະ ສາຂາການເງິນຈຸລະພາກ ເລີ່ມລົງທະບຽນແຕ່ວັນທີ 2-6/10/2017 ເຂົ້າເບິ່ງ
4 (ເພີມເຕີມ) ຜົນສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາ ສົກສຶກສາ 2017-2018 ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ເພີມເຕີມ ສາຂາການບັນຊີ, ສາຂາການທະນາຄານ, ສາຂາການເງິນ ຄັ້ງວັນທີ 26-27/08/2017 ເຂົ້າເບິ່ງ
5 ຜົນສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາໃໝ່ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ສາຂາການທະນາຄານ (BE) ຄັ້ງວັນທີ 26-27/08/2017 ສົກສຶກສາ 2017-2018 ເຂົ້າເບິ່ງ
6 ຜົນສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາໃໝ່ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ສາຂາການເງິນ (FE) ຄັ້ງວັນທີ 26-27/08/2017 ສົກສຶກສາ 2017-2018 ເຂົ້າເບິ່ງ
7 ຜົນສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາໃໝ່ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ສາຂາການບັນຊີ (AE) ຄັ້ງວັນທີ 26-27/08/2017 ສົກສຶກສາ 2017-2018 ເຂົ້າເບິ່ງ
8 ຜົນສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາໃໝ່ ຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ສາຂາການເງິນຈຸລະພາກ (ME) ຄັ້ງວັນທີ 26-27/08/2017 ສົກສຶກສາ 2017-2018 ເຂົ້າເບິ່ງ
9 ຜົນສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາໃໝ່ ປະລິນຍາຕີ ສາຂາການທະນາຄານ (BB) ຄັ້ງວັນທີ 26-27/08/2017 ສົກສຶກສາ 2017-2018 ເຂົ້າເບິ່ງ
10 ຜົນສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາໃໝ່ ປະລິນຍາຕີ ສາຂາການເງິນ (BF) ຄັ້ງວັນທີ 26-27/08/2017 ສົກສຶກສາ 2017-2018 ເຂົ້າເບິ່ງ