ຜົນສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາໃໝ່

ລໍາດັບ ຫົວຂໍ້ ລາຍລະອຽດ
1 ເຂົ້າເບິ່ງ ອະນຸປະລິນຍາ ສາຂາ ການທະນາຄານ ສົກສຶກສາ 2018-2019
2 ເຂົ້າເບິ່ງ ອະນຸປະລິນຍາ ສາຂາ ການເງິນ ສົກສຶກສາ 2018-2019
3 ເຂົ້າເບິ່ງ ອະນຸປະລິນຍາ ສາຂາ ການບັນຊີ ສົກສຶກສາ 2018-2019
4 ເຂົ້າເບິ່ງ ອະນຸປະລິນຍາ ສາຂາ ການເງິນຈຸລະພາກ ສົກສຶກສາ 2018-2019
5 ເຂົ້າເບິ່ງ ປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ການທະນາຄານ ສົກສຶກສາ 2018-2019
6 ເຂົ້າເບິ່ງ ປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ການບັນຊີ ສົກສຶກສາ 2018-2019
7 ເຂົ້າເບິ່ງ ປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ການເງິນ ສົກສຶກສາ 2018-2019
8 ເຂົ້າເບິ່ງ ປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ການເງິນຈຸລະພາກ ສົກສຶກສາ 2018-2019
9 ເຂົ້າເບິ່ງ ຕໍ່ເນື່ອງ ປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ການທະນາຄານ ສົກສຶກສາ 2018-2019
10 ເຂົ້າເບິ່ງ ຕໍ່ເນື່ອງ ປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ການບັນຊີ ສົກສຶກສາ 2018-2019
11 ເຂົ້າເບິ່ງ ຕໍ່ເນື່ອງ ປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ການເງິນ ສົກສຶກສາ 2018-2019
12 ເຂົ້າເບິ່ງ ຕໍ່ເນື່ອງ ປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ການເງິນຈຸລະພາກ ສົກສຶກສາ 2018-2019
13 ເຂົ້າເບິ່ງ ລາຍຊື່ສໍາຮອງ ອະນຸປະລິນຍາ ສາຂາ ການທະນາຄານ ສົກສຶກສາ 2018-2019
14 ເຂົ້າເບິ່ງ ລາຍຊື່ສໍາຮອງ ອະນຸປະລິນຍາ ສາຂາ ການເງິນ ສົກສຶກສາ 2018-2019
15 ເຂົ້າເບິ່ງ ລາຍຊື່ສໍາຮອງ ອະນຸປະລິນຍາ ສາຂາ ການບັນຊີ ສົກສຶກສາ 2018-2019
16 ເຂົ້າເບິ່ງ ລາຍຊື່ສໍາຮອງ ອະນຸປະລິນຍາ ສາຂາ ການເງິນຈຸລະພາກ ສົກສຶກສາ 2018-2019
17 ເຂົ້າເບິ່ງ ລາຍຊື່ສໍາຮອງ ຕໍ່ເນື່ອງ ປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ການທະນາຄານ ສົກສຶກສາ 2018-2019
18 ເຂົ້າເບິ່ງ ລາຍຊື່ສໍາຮອງ ຕໍ່ເນື່ອງ ປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ການເງິນ ສົກສຶກສາ 2018-2019
19 ເຂົ້າເບິ່ງ ລາຍຊື່ສໍາຮອງ ຕໍ່ເນື່ອງ ປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ການບັນຊີ ສົກສຶກສາ 2018-2019
20 ເຂົ້າເບິ່ງ ລາຍຊື່ສໍາຮອງ ຕໍ່ເນື່ອງ ປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ການເງິນຈຸລະພາກ ສົກສຶກສາ 2018-2019