ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ

ລໍາດັບ ຫົວຂໍ້ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ລາຍລະອຽດ
1 ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ ໂຄງການປະເມີນຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ຮຸ່ນ 17 ຂອງສະຖາບັນທະນາຄານ 2020 ອ່ານເພີ່ມ
2 ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ ສໍາຫຼວດສະຖິຕິນັກສຶກສາ ສທຄ (ສົມບູນ 20.08.2019) ອ່ານເພີ່ມ
3 ບົດຄັດຫຍໍ້ ສຶກສາປັດໃຈທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ການຮຽນອ່ອນຂອງນັກສຶກສາຢູ່ ສທຄ ອ່ານເພີ່ມ
4 ສໍາຫຼວດຄວາມຕ້ອງການແຮງງານດ້ານການເງິນ-ການທະນາຄານ ໃນ ສປປ ລາວ ອ່ານເພີ່ມ
5 ການຄາດຄະເນໂອກາດທີ່ລູກຄ້າເງິນກູ້ຈະຜິດນັດຊຳລະໜີ້ໂດຍໃຊ້ແບບຈຳລອງໂລຈິສ ອ່ານເພີ່ມ
6 ການວິເຄາະຜົນການດຳເນີນງານທາງການເງິນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍນຳໃຊ້ແບບຈຳລອງຄາເມວ ອ່ານເພີ່ມ
7 ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງຜູ້ປະກອບການ ແລະ ນັກສຶກສາ ຕໍ່ກັບການປະຕິບັດວຽກງານຂອງນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຈາກສະຖາບັນການທະນາຄານ ອ່ານເພີ່ມ
8 ບົດຄວາມ ຕູ້ລ໋ອກເກີ ອ່ານເພີ່ມ
9 ປັດໄຈທີ່ມີປະສິດທິຜົນໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ ກອງທຶນບ້ານໄປເປັນສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ອ່ານເພີ່ມ
10 ປັດໄຈທີ່ມີຜົນຕໍ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງການເງິນ ອ່ານເພີ່ມ