ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ

ລໍາດັບ ຫົວຂໍ້ຂ່າວ ວັນທີອັບເດດ ປະເພດຂ່າວ ລາຍລະອຽດ
21 ຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ “ ເຕັກນິກ, ວິທີການ ແລະຂັ້ນຕອນວິເຄາະຊັບສິນຂອງລູກຄ້າກ່ອນປ່ອຍສິນເຊື່ອ ” 2018-06-23 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
22 ຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ຫົວຂໍ້ “ ວິເຄາະລາຍງານທາງການເງິນ ” 2018-06-02 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
23 ຜົນສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້: “ Executive Coaching and Mentoring ” 2017-09-26 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
24 ຜົນສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້: “ ເທັກນິກການວິເຄາະສິນເຊື່ອ ” 2017-09-26 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
25 ຜົນສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ “ ການບໍລິຫານຫ້ອງການ ” 2017-09-06 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
26 ຜົນສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ “ການຂຽນແຜນທຸລະກດສຳລັບຜູ້ປະກອບການ”ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທີ່ມາຈາກບັນດາທະນາທຸລະກິດ 2017-08-30 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
27 ການເຝິກອົບຮົມຫົວຂໍ້ 2010-12-10 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
28 ການເຝິກອົບຮົມຫົວຂໍ້ 2010-06-10 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
29 ສຳມະນາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ 2009-05-22 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ