ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ

ລໍາດັບ ຫົວຂໍ້ຂ່າວ ວັນທີອັບເດດ ປະເພດຂ່າວ ລາຍລະອຽດ
21 ຜົນສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້: “ ເທັກນິກການວິເຄາະສິນເຊື່ອ ” 2017-09-26 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
22 ຜົນສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ “ ການບໍລິຫານຫ້ອງການ ” 2017-09-06 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
23 ຜົນສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ “ການຂຽນແຜນທຸລະກດສຳລັບຜູ້ປະກອບການ”ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທີ່ມາຈາກບັນດາທະນາທຸລະກິດ 2017-08-30 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
24 ການເຝິກອົບຮົມຫົວຂໍ້ 2010-12-10 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
25 ການເຝິກອົບຮົມຫົວຂໍ້ 2010-06-10 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
26 ສຳມະນາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ 2009-05-22 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ