ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ

ລໍາດັບ ຫົວຂໍ້ຂ່າວ ວັນທີອັບເດດ ປະເພດຂ່າວ ລາຍລະອຽດ
11 ສໍາມະນາ ຫົວຂໍ້ “ ການບໍລິຫານສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ” 2018-09-12 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
12 ຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ “ ເທັກນິກການສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ລູກນ້ອງໃນເວລາເຮັດວຽກ ” 2018-09-15 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
13 ຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ “ ການບໍລິຫານຫ້ອງການ ” 2018-09-08 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
14 ຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ “ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຂັ້ນພະນັກງານບໍລິຫານ” 2018-08-25 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
15 ຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ “ ເຕັກນິກການແກ້ໄຂໜີ້ທີ່ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ NPLs ” 2018-08-11 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
16 ຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ “ການນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານບັນຊີສາກົນ IFRS” 2018-07-28 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
17 ຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ “ການຂຽນແຜນທຸລະກິດ” 2018-07-08 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
18 ຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ “ ເຕັກນິກ, ວິທີການ ແລະຂັ້ນຕອນວິເຄາະຊັບສິນຂອງລູກຄ້າກ່ອນປ່ອຍສິນເຊື່ອ ” 2018-06-23 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
19 ຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ຫົວຂໍ້ “ ວິເຄາະລາຍງານທາງການເງິນ ” 2018-06-02 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ
20 ຜົນສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້: “ Executive Coaching and Mentoring ” 2017-09-26 ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ອ່ານເພີ່ມ