ຫໍສະໝຸດ ສທຄ ຍິນດີຕ້ອນຮັບລາຍການປຶ້ມເຂົ້າໃໝ່


booklibrary Image 01
ເສດຖະສາດມະຫາພາກ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ
booklibrary Image 01
ການປະກັນໄພ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ
booklibrary Image 01
ບໍລິຫານການບໍລິການ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ
booklibrary Image 01
ຕະຫຼາດການເງິນ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ
booklibrary Image 01
ການເງິນແຫ່ງລັດ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ
booklibrary Image 01
ບໍລິຫານຄວາມສຽ່ງດ້ານການທະນາຄານ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ
booklibrary Image 01
ການເງິນຈຸລະພາກ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ

ຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວຫໍສະໝຸດ

1 ແຈ້ງຂ່າວດີສໍາລັບທ່ານທີ່ຕ້ອງການພັດທະນາຄວາມຮູ້ດ້ານບັນຊີທະນາຄານ

2 ຜົນສໍາເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ “ການວິເຄາະລາຍງານທາງການເງິນກ່ອນປ່ອຍສິນເຊື່ອ” ຄັ້ງວັນທີ່ 27-31 ກໍລະກົດ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນການທະນາຄານ

3 ສະຖາບັນການທະນາຄານເປີດຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້:“Smart Bank” (ໂປຼແກຼມການບໍລິການຂອງທະນາຄານ)

4 ເຊີນທ່ານເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ຢູ່ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ເລີ່ມວັນທີ 09-20 ທັນວາ ປີ 2019

5 ຜົນສໍາເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ການວິເຄາະ ແລະ ການຈັດຕັ້ງງົບປະມານດ້ວຍເທັກນິກວິເຄາະທາງປະລິມານ ຄັ້ງວັນທີ 14-16 ສິງຫາ 2019 ທີ່ ສະຖາບັນການທະນາຄານ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 20 ຄົນ, ຍິງ 11 ຄົນ.

6 ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: “ບາດກ້າວສຳຄັນຂອງ​ການຄົ້ນຄວ້າ​ວິ​ໄຈ” ຂຶ້ນ ໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສທຄ ແລະ ຄສບ

7 ສະຖາບັນການທະນາຄານ ໄດ້ສໍາເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ "ການວິເຄາະຄວາມຈໍາເປັນໃນການຈັດເຮັດ Training Roadmap"

ບົດຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ

1 ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ ໂຄງການປະເມີນຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີ ຮຸ່ນ 17 ຂອງສະຖາບັນທະນາຄານ 2020

2 ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ ສໍາຫຼວດສະຖິຕິນັກສຶກສາ ສທຄ (ສົມບູນ 20.08.2019)

3 ບົດຄັດຫຍໍ້ ສຶກສາປັດໃຈທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ການຮຽນອ່ອນຂອງນັກສຶກສາຢູ່ ສທຄ

4 ສໍາຫຼວດຄວາມຕ້ອງການແຮງງານດ້ານການເງິນ-ການທະນາຄານ ໃນ ສປປ ລາວ

5 ການຄາດຄະເນໂອກາດທີ່ລູກຄ້າເງິນກູ້ຈະຜິດນັດຊຳລະໜີ້ໂດຍໃຊ້ແບບຈຳລອງໂລຈິສ

6 ການວິເຄາະຜົນການດຳເນີນງານທາງການເງິນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍນຳໃຊ້ແບບຈຳລອງຄາເມວ

7 ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງຜູ້ປະກອບການ ແລະ ນັກສຶກສາ ຕໍ່ກັບການປະຕິບັດວຽກງານຂອງນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຈາກສະຖາບັນການທະນາຄານ