ຫໍສະໝຸດ ສທຄ ຍິນດີຕ້ອນຮັບລາຍການປຶ້ມເຂົ້າໃໝ່


booklibrary Image 01
ເສດຖະສາດມະຫາພາກ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ
booklibrary Image 01
ການປະກັນໄພ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ
booklibrary Image 01
ບໍລິຫານການບໍລິການ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ
booklibrary Image 01
ຕະຫຼາດການເງິນ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ
booklibrary Image 01
ການເງິນແຫ່ງລັດ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ
booklibrary Image 01
ບໍລິຫານຄວາມສຽ່ງດ້ານການທະນາຄານ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ
booklibrary Image 01
ການເງິນຈຸລະພາກ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ

ຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວຫໍສະໝຸດ

1 ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: “ບາດກ້າວສຳຄັນຂອງ​ການຄົ້ນຄວ້າ​ວິ​ໄຈ” ຂຶ້ນ ໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສທຄ ແລະ ຄສບ

2 ສະຖາບັນການທະນາຄານ ໄດ້ສໍາເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ "ການວິເຄາະຄວາມຈໍາເປັນໃນການຈັດເຮັດ Training Roadmap"

3 ຜົນສໍາເລັດການຈັດຝຶກງານໃຫ້ນັກສຶກສາ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ສົກສຶກສາ 2018-2019 ແລະ ນັກສຶກສາທີ່ມາຈາກວິທະຍາໄລເສດຖະກິດໄຊພັດທະນາ

4 ຜົນສໍາເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ການບໍລິຫານຫ້ອງການ ຄັ້ງວັນທີ 24-26 ມິຖຸນາ 2019

5 ຜົນສໍາເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ມາດຕະຖານການສ້າງລາຍງານທາງດ້ານການເງິນ ທີ່ເປັນມາດຕະຖານສາກົນ IFRS (ລະດັບກາງ)

6 ຜົນສໍາເລັດການຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ມາດຕະຖານການສ້າງລາຍງານດ້ານການເງິນທີ່ເປັນມາດຕະຖານສາກົນ IFRS ( ລະດັບພື້ນຖານ ) ຄັ້ງວັນທີ 27-31/5/2019

7 ສໍາ​ມະ​ນາ ຫົວຂໍ້ “ການ​ບໍລິຫານ​ລາຍ​ຈ່າຍ (ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ງົບປະມານ​)”