ເອກະສານຕ່າງໆ

ລໍາດັບ ຊື່ເອກະສານ
1 Guidebook of Banking Institute ອ່ານ
2 ປຶ້ມແນະນໍາສະຖາບັນການທະນາຄານ ອ່ານ
3 ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການສ້າງ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ສອບເສັງເພື່ອສັງລວມເຂົ້າຄັງຂໍ້ສອບເສັງ ອ່ານ
4 ປະຕິທິນການສຶກສາ ປະຈໍາສົກສຶກສາ 2018-2019 ອ່ານ
5 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະນໍາໃຊ້ຄັງຂໍ້ສອບເສັງ ເລກທີ 01/ສທຄ ລົງວັນທີ 15/03/2018 ອ່ານ
6 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ "ຮຽນດີ, ມີວິໄນ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວດີ" ນັກສຶກສາສະຖາບັນການທະນາຄານ ອ່ານ
7 ກົດລະບຽບ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ຂອງສະຖາບັນການທະນາຄານ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 06/ສທຄ, ລົງວັນທີ 12//07/2017 ອ່ານ
8 ກົດລະບຽບ ວ່າດ້ວຍຄັງສະຫວັດດີການນັກສຶກສາສະຖາບັນການທະນາຄານ ສະບັບເລກທີ 07/ສທຄ, ລົງວັນທີ 13/07/2017 ອ່ານ
9 ກົດລະບຽບ ວ່າດ້ວຍການສອບເສັງ ສະບັບເລກທີ 1821/ສທຄ, ລົງວັນທີ 06/06/2016 ອ່ານ
10 ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍການຮຽນ ແລະການປະເມີນຜົນສໍາລັບນັກສຶກສາຂອງສະຖາບັນການທະນາຄານ ສະບັບເລກທີ 03/ສທຄ, ລົງວັນທີ 21/02/2017 ອ່ານ