ເອກະສານຕ່າງໆ

ລໍາດັບ ຊື່ເອກະສານ
1 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ "ຮຽນດີ, ມີວິໄນ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວດີ" ນັກສຶກສາສະຖາບັນການທະນາຄານ ອ່ານ
2 ກົດລະບຽບ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ຂອງສະຖາບັນການທະນາຄານ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 06/ສທຄ, ລົງວັນທີ 12//07/2017 ອ່ານ
3 ກົດລະບຽບ ວ່າດ້ວຍຄັງສະຫວັດດີການນັກສຶກສາສະຖາບັນການທະນາຄານ ສະບັບເລກທີ 07/ສທຄ, ລົງວັນທີ 13/07/2017 ອ່ານ
4 ກົດລະບຽບ ວ່າດ້ວຍການສອບເສັງ ສະບັບເລກທີ 1821/ສທຄ, ລົງວັນທີ 06/06/2016 ອ່ານ
5 ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍການຮຽນ ແລະການປະເມີນຜົນສໍາລັບນັກສຶກສາຂອງສະຖາບັນການທະນາຄານ ສະບັບເລກທີ 03/ສທຄ, ລົງວັນທີ 21/02/2017 ອ່ານ
6 ກົດລະບຽບ ວ່າດ້ວຍການຮຽນ ແລະການປະເມີນຜົນສໍາລັບນັກສຶກສາຂອງສະຖາບັນການທະນາຄານ ສະບັບເລກທີ 1802/ສທຄ, ລົງວັນທີ 02/06/2016 ອ່ານ
7 ກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍການຂຽນ ແລະ ປ້ອງກັນບົດໂຄງການຈັບຊັ້ນ ສະບັບເລກທີ 05/ສທຄ, ລົງວັນທີ 28/04/2017 ອ່ານ