ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ


ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ: ປະກອບມີ 3 ລະດັບ: ຊັ້ນສູງ (ອະນຸປະລິນຍາ), ປະລິນຍາຕີຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ປະລິນຍາຕີ ລວມມີ 15 ຫຼັກສູດຄື:

I.  ລະດັບ ປະລິນຍາຕີ ລະບົບ 4 ປີ ປະກອບມີ 4    ຫຼັກສູດຄື:

  • ສາຂາການທະນາຄານ;
  • ສາຂາການເງິນ;
  • ສາຂາການບັນຊີ;
  • ສາຂາການເງິນຈຸລະພາກ.

II. ລະດັບ ປະລິນຍາຕີຕໍ່ເນື່ອງ ລະບົບ 2 ປີ ປະກອບມີ 4 ຫຼັກສູດຄື:

  • ສາຂາການທະນາຄານ;
  • ສາຂາການເງິນ;
  • ສາຂາການບັນຊີ;
  • ສາຂາການເງິນຈຸລະພາກ.

III. ລະດັບ ອະນຸປະລິນຍາ ລະບົບ 4 ປີ ປະກອບມີ 4 ຫຼັກສູດຄື:

  • ສາຂາການທະນາຄານ;
  • ສາຂາການເງິນ;
  • ສາຂາການບັນຊີ;
  • ສາຂາການເງິນຈຸລະພາກ.

IV. ລະດັບ ຊັ້ນສູງ ລະບົບ 3 ປີ ປະກອບມີ 3 ຫຼັກສູດຄື:

  • ການທະນາຄານ;
  • ການເງິນ-ການບັນຊີ;
  • ການເງິນຈຸລະພາກ.