ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ


ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ: ປະກອບມີ 3 ລະດັບ: ຊັ້ນສູງ (ອະນຸປະລິນຍາ), ປະລິນຍາຕີຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ປະລິນຍາຕີ ລວມມີ 15 ຫຼັກສູດຄື:

I.  ລະດັບ ປະລິນຍາຕີ ລະບົບ 4 ປີ ປະກອບມີ 4    ຫຼັກສູດຄື:

 • ສາຂາການທະນາຄານ;
 • ສາຂາການເງິນ;
 • ສາຂາການບັນຊີ;
 • ສາຂາການເງິນຈຸລະພາກ.

II. ລະດັບ ປະລິນຍາຕີຕໍ່ເນື່ອງ ລະບົບ 2 ປີ ປະກອບມີ 4 ຫຼັກສູດຄື:

 • ສາຂາການທະນາຄານ;
 • ສາຂາການເງິນ;
 • ສາຂາການບັນຊີ;
 • ສາຂາການເງິນຈຸລະພາກ.

III. ລະດັບ ອະນຸປະລິນຍາ ລະບົບ 4 ປີ ປະກອບມີ 4 ຫຼັກສູດຄື:

 • ສາຂາການທະນາຄານ;
 • ສາຂາການເງິນ;
 • ສາຂາການບັນຊີ;
 • ສາຂາການເງິນຈຸລະພາກ.

IV. ລະດັບ ຊັ້ນສູງ ລະບົບ 3 ປີ ປະກອບມີ 3 ຫຼັກສູດຄື:

 • ການທະນາຄານ;
 • ການເງິນ-ການບັນຊີ;
 • ການເງິນຈຸລະພາກ.