ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ສະຖາບັນການທະນາຄານໂທລະສັບ: (+856-21) 770 916

ແຟັກ: (+856-21) 770967

ອີເມວ: bankinginstitute@bibol.edu.la

ທີ່ຕັ້ງ: ບ້ານ ຕານມີໄຊ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ